??????????????
  หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสารทั่วไป ติดต่อเรา
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างกับทาง อบต. โทร........ 

สภาพทั่วไป
 
1.1 ที่ตั้ง

          ที่ตั้งของตำบลงัวบาอยู่ทางด้านทิศเหนือของอำเภอ  และตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางหลวงแผ่นดินสายอำเภอวาปีปทุม  กับจังหวัดมหาสารคาม  ระยะทางห่างจากอำเภอ  15  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ  ดังต่อไปนี้
               - ทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลดอนหว่าน
               - ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลเสือโก้ก
               - ทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลขามป้อม
               - ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลดงใหญ่

1.2  เนื้อที่
          เนื้อที่ของตำบลมีทั้งหมด  48.21   ตารางกิโลเมตร  แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร  43.08        ตารางกิโลเมตร  ส่วนที่เหลือใช้เป็นที่อยู่อาศัย

1.3  ภูมิประเทศ
          ภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบล  พื้นที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นเนินกว้างรอบๆหมู่บ้านเป็นทุ่งนาและป่าไม้  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายในฤดูแล้งสภาพอากาศแห้งแล้งในฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนน้อย  บางพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

1.4  จำนวนหมู่บ้าน  19  หมู่บ้านหมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านงัวบา

112

246

271

517

2

บ้านงัวบา

124

344

297

641

3

บ้านงัวบา

87

211

188

399

4

บ้านสระแก้ว

30

85

82

167

5

บ้านแวงต้อน

163

388

345

733

6

บ้านโคกไร่น้อย

225

450

443

893

7

บ้านโคกไร่ใหญ่

97

195

191

386

8

บ้านหนองคู

68

167

152

319

9

บ้านหนองหว้า

226

399

450

849

10

บ้านโนนหน่อง

50

117

133

250

11

บ้านหนองหว้า

98

139

149

288

12

บ้านโนนทัน

57

138

145

283

13

บ้านหนองหว้า

70

119

119

238

14

บ้านคูขาด

48

132

104

236

15

บ้านหนองหว้า

117

192

199

391

16

บ้านสระแก้วพัฒนา

107

255

291

546

17

บ้านโคกไร่พัฒนา

111

204

197

401

18

บ้านสระแก้วใต้

42

124

107

231

19

บ้านสันติภาพพัฒนา

121

209

214

423

รวม

1,953

4,114

4,077

8,191

(ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ อำเภอวาปีปทุม  ณ  เดือนมีนาคม 2554)

1.5  ท้องถิ่นอื่นในตำบล
               - จำนวนเทศบาล  -  แห่ง
               - จำนวนสุขาภิบาล  -  แห่ง

1.6  ประชากร
          ประชากรทั้งสิ้น   8,191   คน  แยกเป็นชาย  4,114  คน  หญิง    4,077   คน

สภาพทางเศรษฐกิจ

                2.1  อาชีพ

                                ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนาเป็นหลัก  ส่วนอาชีพรองได้แก่การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  ค้าขาย  การอุตสาหกรรมพื้นบ้าน  อาชีพรับจ้าง  และอาชีพปลูกผักสวนครัว

                2.2  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

                                -  ธนาคาร                                             -              แห่ง

                                -  โรงแรม                                              -              แห่ง

                                -  ปั้มน้ำมันและก๊าซ                                  3              แห่ง

                                -  โรงงานอุตสาหกรรม                               2              แห่ง

                                -  โรงสี                                                34             แห่ง

3.  สภาพทางสังคม

                3.1  การศึกษา

                                -  โรงเรียนประถมศึกษา                     5              แห่ง

                                -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                       1              แห่ง

                                -  โรงเรียนอาชีวศึกษา                        -              แห่ง

                                -  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                     -              แห่ง

                                -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน                      แห่ง

                                -  ศูนย์การเรียนชุมชน  (ศรช.)               1              แห่ง

                3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                                -  วัด/สำนักสงฆ์                                 8              แห่ง

                                -  มัสยิด                                           -              แห่ง

                                -  ศาลเจ้า                                         -              แห่ง

                                -  โบสถ์                                            4              แห่ง

                                                                         ฯลฯ

               

                3.3  สาธารณสุข

                                -  โรงพยาบาลของรัฐขนาด                               -              เตียง                       -                แห่ง

                                -  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                                                                2               แห่ง

                               -  สถานพยาบาลเอกชน                                                                               -                 แห่ง

                                -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                                             -               แห่ง

                                -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ         100%

                3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาได้จัดตั้งหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย  1  แห่งที่บ้านแวงต้อน

 

4.  การบริการพื้นบ้าน

                4.1  การคมนาคม

                                - ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2040                          ระยะทาง     10      กิโลเมตร

                                - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท                                              ระยะทาง     18.50  กิโลเมตร

                                -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                   ระยะทางรวม   13.30  กิโลเมตร

                                -  ถนนลูกรัง                                                                   ระยะทางรวม    60.39  กิโลเมตร

                                -  ถนนดิน                                                                      ระยะทางรวม   92.08   กิโลเมตร

                                -  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                        2    แห่ง

                4.2  การโทรคมนาคม

                                -  สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง  7                 จำนวน  1   แห่ง

                                -  เสาส่งสัญญานโทรศัพท์                            จำนวน   5  แห่ง

                4.3  การไฟฟ้า

                             -  พื้นที่ในตำบลงัวบามีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านยกเว้น[บ้านเรือนที่ขยายออกไปใหม่ยังไม่ทั่วถึง

                4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                -   ลำห้วย,ลำน้ำ                                                    8              สาย

                                -  บึง,หนองและอื่นๆ                                               26           แห่ง


 4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                -  ฝาย                     10           แห่ง 

                                -  บ่อน้ำตื้น                15           แห่ง

                                -  บ่อโยก                  31           แห่ง

 

5.  ข้อมูลอื่นๆ

             5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

-  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่า

1.       โคกโป่งแดง

2.       ป่าเหล่าใหญ่

3.       โคกอีหมู

4.       โคกเซียงอุดทา

5.       โคกกกม่วง

    

   5.2  มวลชนจัดตั้ง

                -  ลูกเสือชาวบ้าน                                                3   รุ่น  จำนวน   530     คน

                -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                           2  รุ่น   จำนวน     80     คน  

                ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                1.  จำนวนบุคลากร    30   คน

                                                1.1  สำนักปลัด                                     จำนวน     10      คน 

                                                1.2  ส่วนการคลัง                                   จำนวน      5      คน

                                                1.3   ส่วนโยธา                                     จำนวน      3      คน

                                                1.4   ส่วนศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           จำนวน    10      คน

                                                1.5    ส่วนสวัสดิการสังคมสงเคราะห์             จำนวน      2     คน

                                2.  ระดับการศึกษาของบุคลากร

                                                2.1 มัธยมศึกษา                                                   2    คน

                                                2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค                              0     คน

                                                2.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                                3     คน

                                                2.4 อนุปริญญา/ปริญญาตรี                                     18    คน

                                                2.5 ปริญญาโท                                                    7     คน

                                               

                                3.  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                                รายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป  ปีงบประมาณ  2549  จำนวน  15,636,127.80  บาท                                                รายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป  ปีงบประมาณ  2550  จำนวน  16,059,436.16  บาท

                                                รายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป  ปีงบประมาณ  2551  จำนวน  24,932,280.35  บาท

               

.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

                1.  การรวมกลุ่มของประชาชน

                                อำนวยกลุ่มทุกประเภท  69  กลุ่ม

                                แยกประเภทกลุ่ม

                                                -  กลุ่มอาชีพ                         31  กลุ่ม

                                                -  กลุ่มออมทรัพย์                   19  กลุ่ม

                                                -  กลุ่มสตรีแม่บ้าน                  19  กลุ่ม

                 2.  จุดเด่นของพื้นที่

-เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระหว่างตำบลใกล้เคียง  เช่น  ดงใหญ่,โคกสีทองหลาง,

หนองแสน,ขามป้อม,แกดำ,เสือโก้ก,ดอนหว่าน

                                - เป็นทางผ่านระหว่างทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับอำเภอวาปีปทุม

                                - เป็นศูนย์กลางของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในด้าน ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย

 

 
 

 

 

     
Untitled Document

 

อบต.งัวบา
ม.8 ต.วัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.
www.nguaba.go.th Powered by การเลียงคอร์ปอเรชั่น
ระบบจัดการฐานข้อมูล